Vitamine C

I promised you some food tips! Let’s start with vitamine C! 

Ik beloofde jullie enkele eettips! Laten we beginnen met vitamine C!

This time of the year can be very tricky. That’s why it’s a good thing to build up your immune system. It’s to easy to catch a cold or something else, so vitamine C is very important. 

Deze tijd van het jaar kan een beetje bedrieglijk zijn. Daarom is het goed om ons immuunsysteem op te bouwen. Het is te makkelijk om verkouden te worden of iets anders, dus vitamine C is erg belangrijk

Vitamine C has multiple benefits. As I’ve already said it’s good for your immune system, mainly to upkeep it. Vitamine C is also a strong antioxidant, that way it reduces the odds with 25% on getting cardiovascular diseases. Also it’s important for a healthy skin! Aside from the benefits I just gave you it has even more! So make sure you give your body some!

Vitamine C heeft meerdere voordelen. Zoals ik al vertelde is het goed voor je immuunsysteem, vooral de instandhouding ervan. Ook is het een sterke antioxidant, waardoor je 25% minder kans maakt op hart-en vaatziekten. Vitamine C is ook erg belangrijk voor een mooie gezonde huid. Behalve de voordelen die ik net gaf heeft het er nog veel meer! Dus zorg ervoor dat je je lichaam er wat van geeft!

Foods that contain vitamine C: citrus, spinach, Brusselsprouts, green pepper, parsley, turnip tops, kiwi, sweet & hot peppers, cabbage, rosehips, tomatoes, potatoes, broccoli, blackberries,….. Make sure you get enough vitamine C on a daily base. This small list can help you with it. When you’re a smoker, it can be helpfull to use supplements because smoking makes it more difficult to take up vit.C.

Voedingsmiddelen die vitamine C bevatten: citrusvruchten, spinazie, spruitjes, groene paprika, peterseli, raapstelen, kiwi’s, zoete&pikante pepers, kool, rozenbottel, tomaten, aardappelen, broccoli, blauwe bessen,….. Zorg ervoor dat je dagelijks genoeg vitamine C binnenkrijgt. Deze korte lijst kan je alvast helpen. Als je een roker bent, kan het helpen supplementen bij te nemen omdat roken het moeilijker maakt vit.c binnen ge krijgen.

U obviously need more vitamines and minerals for your body. So make sure to keep a healthy nutrition and I would say you eat a kiwi or extra vegetables to get your recommanded daily amount of Vit.C

Je hebt natuurlijk meer vitaminen en mineralen nodig voor je lichaam. Dus houd een gezonde voeding aan en ik zou zeggen dat je een kiwi of een extra portie groenten eet om zo aan je aanbevolen dagelijkse hoeveelheid Vit.C te komen.

Hope you learned something!

Hopelijk heb je wat bijgeleerd!

Love you big time 

Advertenties

Little tips soon to come. 

Here in Belgium the weather is kinda rainy these days. Not to mention how the the temperature goes up and down and again down and than up…. Frustrated isn’t it? Well soon I’ll give you some great tips on what to wear and what to eat during the beginning of this spring season. Stay tuned!

Hier in België is het weer vrij regenachtig deze dagen. Om maar te zwijgen hoe de temperatuur naar boven gaat en dan weer naar beneden en dan nog meer naar beneden en dan weer naar omhoog…. Frustrerend is het niet? Wel, snel zal ik jullie enkele geweldige tips geven over wat aan te doen en wat te eten in deze vroege tijd van de lente. Blijf op de hoogte!


Love you Big Time

A lovely day

Today was an amazing day… It was so sunny and it made unbelievably happy! Sounds really lame but that doesn’t make it any less true.

Vandaag was een geweldige dag… Het was zo zonnig en dat maakte me ongeloofelijk blij! Klinkt erg laag maar dat maakt het niet minder waar.

Yesterday I had a birthdayparty from one of my best friends. Btw also called Melanie. It got pretty late. However that didn’t stop me to go to gym early this sundaymorning with yet another friend called Melanie… Yes there are three of us. Even though we have the same name we are very different but I love them so much! 

Gisteren had ik een verjaardagsfeest van een van mijn beste vrienden. Btw ook Melanie genaamd. Het werd best laat. Maar dat stopte me niet van naar de fitness te gaan op deze zondagochtend met nog een andere vriendin die Melanie noemt. Ook al hebben we dezelfde naam zijn we wel erg verschillend maar ik hou zoveel van hun!At the gym I took it easy. I think there’s something wrong with my knee because it hurts almost all the time with the smallest thing I do. It doesn’t keep me from going (almost every day). But I should propably watch it, a little… (Since a doctor kinda scares me) Going to the gym makes me feel way to good to give it up. I’m so full of energie since I work out and watch what I eat that I really don’t want to give it up… So thumbs up👍

Op de fitness deed ik het rustig. Ik denk dat er iets mis is met m’n knie, aangezien die pijn doet bij het minste dat ik doe. Het stopt me niet van te gaan sporten (bijna elke dag). Maar ik moet er vast wat op letten, een beetje (een dokter maakt me best bang) Naar de fitness gaan voelt veel te goed om het op te geven. Ik zit sinds ik sport en op mijn eten let zo vol energie dat ik het niet wil opgeven… Dus duimen maar👍

My afternoon I spend on a lovely terrace downtown in Turnhout with friends. Wearing a casual outfit with mintgreen as my most important color and my new Voltan slip-ons sneakers and ofcourse also my Chanel sunglasses. Oh I long for the summer… I’m already swallowed in a summer daydream. When I went home I spend a little time with my mom who started cleaning up the garden in the shining sun. Afterwards we did a little cooking, Well, honestly my mother cooked and I made a large bowl of fruitsalade 😀 . The conclusion of today is that I had a very simple day but I enjoyed every second, life is way to short not to! 

Mijn namiddag heb ik gespendeerd op een gezellig terrasje in het centrum van Turnhout met vrienden. Ik had een casual outfit aan met als hoofdkleur mintgroen en mijn nieuwe Voltan slip-ons sneakers aan en zoals altijd mijn Chanel zonnebril op. Oh ik verlang naar zomer… Ik ben al verzwolgen in een zomerdagdroom. Toen ik naar huis ging heb k wat tijd doorgebracht met mama, die de tuin inorde is beginnen maken in de schijnende zon. Daarna hebben we wat gekookt, wel, eerlijk gezegd mijn mama kookte en ik maakte een grote kom fruitsla 😀 . De conclusie van vandaag is dat ik een heel simpele dag had maar ik genoot van elke seconde, het leven is tekort om dat niet te doen!

libertas&amore

libertas&amoreLove you Big time!

February in a nutshell

February is my favorite month of the year!

There’s Valentine’s day and my birthday and the stores are filled with the lovely spring/summer collection! You can combine the best winterpieces with your new springpieces and I just love it!

Februari is mijn favoriete maand van ’t jaar

Er is Valentijnsdag en mijn verjaardag en alle winkels zitten vol met die geweldige lente/zomer collectie! Je kan ze combineren met de beste winterstuks en je nieuwe lentestuks en ik hou er gewoon van!libertas&amore

libertas&amore

Personaly I just love my minnetonka’s shoes for this upcomming season. That mixed with my indianish scarf, I own lots of them , really make my outfit.

Persoonlijk hou ik gewoon van mijn minnetonka’s schoenen voor dit opkomende seizoen. Die gemixed met mijn indiaan achtige sjaal, waar ik er een hoop van heb, maken echt mijn outfit.libertas&amore

libertas&amore

Valentine’s day! My Valentine was simple, me and my boyfriend dicided to do nothing because a few days later my birthday was coming up. I did celebrate , But with my best friend. Wich was kinda awesome! We did a little windowshopping , bought little presents for eachother and just hang out little bit. In the evening we ordered some food in and ate some delicioussss unhealthy snacks and lots of bubbles, one thing sure About M & S is that we love our Martini Brut!

Valentijnsdag! Mijn Valentijn was simpel, ik en mijn vriendje besliste niets te doen omdat ik enkele dagen later jarig was. Ik heb Valentijn wel gevierd , maar met m’n beste vriendin. Wat best geweldig was! We hebben een beetje gewindowshopt, kleine cadeautjes voor elkaar gekocht, en lekker wat samen gehangen. ’s Avonds hebben we wat eten besteld en wat heerlijke ongezonde snacks gegeten en er waren veel bubbels, 1 ding zeker over M&S is dat we van onze Martini Brut houden!libertas&amore

libertas&amore19-02-1992 my birthday!

I love this day! 23 years Old I became this year. In my head I’m finally not a kid anymore But I know I Will Always be a little childish. 

I love this day! 23 jaar oud werd ik dit jaar. In mijn hoofd ben ik eindelijk geen kind meer maar ik weet dat ik altijd een beetje kinderlijk zal zijn. My celebration started early. My amazing mom tried to give me a little surprise party. Not a lot of people showed up because she started organizing like two hours before the event. but I loved the gesture. There was this bonfire and gluwhein and food and it was amazing! I love my mommy!

Mijn feesten startte vroeg. Mijn geweldige mama probeerde mij een verrassingsfeestje te geven. Niet veel mensen waten aanwezig omdat ze het organiseren zo’n 2 uur van te voren begon maar ik hou van het gebaar. Er was een kampvuur en gluwhein en eten en het was geweldig! Ik hou van mijn mama!libertas&amore

libertas&amore

At my actual birthday my boyfriend claimed me for the day. I had no idea what he was up to and it was great! In the morning we had breakfast at a small breakfastbar

Op mijn eigenlijke verjaardag had mijn vriendje me de hele dag ingepikt. Ik had geen idee van zijn plannen en het was geweldig. ’s Morgens zijn we gaan ontbijten in een gezellig ontbijtbar.libertas&amore

libertas&amorelibertas&amore

libertas&amoreAfter breakfast Hans said I should try to sleep in the car , I’m Always a little carsick if we drive to long, sleeping helps, so I was pretty sure it was going to be a long drive. We ended up in Roermond in Holland in a HUGE designer outlet shop. The best part? I could shop ‘till I dropped!!! Awesome gift if you ask me 😉

Na het ontbijt zei Hans dat ik in de auto zou moeten proberen te slapen. Ik ben altijd een beetje wagenziek als we ver rijden en slapen helpt, ik was dus zeker dat we een lange rit zouden hebben. We eindigde in Roermond in Nederland in een grote designer outlet shop. Het beste stuk? Ik kon shoppen tot ik erbij neerviel! Geweldige cadeau als je het mij vraagt 😉libertas&amore

libertas&amoreIn the evening Hans took me out to a lovely Dinner in ‘De Watermolen’ in Kasterlee. We had an amazing and delicious 5 course menu and I even had 6 plates.. One of them included my actual birthdaypresent! A weekend Disneyland Paris! Hans said my whole day of shopping was just a distraction because he only could give me my actual present in the evening. I was so happy!

In de avond nam Hans me mee uit naar een geweldig Dinner in ‘de watermolen’ in Kasterlee. We hadden een heerlijke 5 gangen menu en ik kreeg zelfs 6 borden.. Één van de borden was mijn eigenlijke cadeau. Een weekendje Disneyland Parijs! Hans zei dat mijn shop ‘till you drop namiddag enkel een afleiding was omdat mijn eigenlijke cadeau pas ’s avonds kwam. Ik was zo gelukkig!libertas&amore

libertas&amorelibertas&amore

libertas&amorelibertas&amore

libertas&amoreThe party!

The day after my birthday me and one of my best friends had a big party planned. Angelika’s birthday was the 4th of february so we decided to do the party together. It was in my bar and we had a masquerade theme. The pictures speak for themselve.

Het feest!

De dag na mijn verjaardag had ik en een van mijn beste vriendinnen een feest gepland.  Angelika’s verjaardag was de 4e februari dus we besliste samen wat te doen. Het was in mijn bar en we hadden een gemaskerd thema. De foto’s spreken voor zich.libertas&amore

libertas&amorelibertas&amore

libertas&amorelibertas&amore

libertas&amorelibertas&amore

libertas&amorelibertas&amore

libertas&amore


libertas&amore

libertas&amoreMake-Up Artist

 

IMG_4467

The 29th of january I had a chance to show my make-up skills!
A friend of mine asked me if he could use my oldschool-bath for a photoshoot. And ofcourse he could!
The day was there and they didn’t have a make-up artist. Normally Charlotte (the Model) would do it herself. But then Emmelie (The photographer) remembered that I finished beautyschool , asked me if I wanted to be the make-up artist that day.. I hesitated a little but then I was thinking.. why not?? So I just did it! .. Go for it should be my motto.

29 januari had ik een kans om mijn make-up skills te tonen!
Een vriend van me vroeg me of hij mijn ouderwetse bad kon gebruiken voor een fotoshoot
. En natuurlijk kon hij dat!
De dag was daar en ze hadden geen make-up artieste. Normaal zou Charlotte ( het model) deze zelf aanbrengen. Maar dan bedacht Emmelie (de fotograaf) zich dat ik als schoonheidsspecialiste was afgestudeerd en vroeg of ik wilde make-uppen. Eerlijk aarzelde ik even maar dan dacht ik.. waarom niet?? Dus ik deed het gewoon!.. Go for it zou mijn motto moeten zijn.

_MG_9130Behind the scenes
It took me a while before my skills came trough. At first I was very insecure and it made me nervous.
After a little practice I noticed that I still had it and my confidence grew.
I went from a silver smokey-eye look with the first look to a rainbowlike eyeshadow with the next and my inspiration was unstoppable. I had so much fun!
Ofcourse it also had everything to do with the amazing team I could work with.
Seppe, the creative director of the shoot was already a good friend of mine and we used to work together in the same clothing store. We were already adapted to eachother when it comes to working. The same privelege I had with Emmelie, the photographer, we briefly worked together in that same store.
Than there was Charlotte, the model, I’d never seen her before but she was very patient with me with the first make-up that made me get used to do that again and in a way I just felt comfortable working with her. Sure her professionalism helpt a bit to.
In either way, definatly worthy of a do over. Love them all!

Achter de schermen
Het duurde even voor m’n make-up skills erdoor kwamen. Eerst was ik erg onzeker en dat maakte me dan ook nog eens nerveus.
Na wat oefenen in het begin had ik door dat ik het nog steeds in me had en mijn vertrouwen begon te groeien. Ik ging van een zilveren smokey-eye look bij de eerste look naar een regenboogachtige oogschaduw naar de volgende en hop, mijn inspiratie leek niet te stoppen. Ik had zoveel plezier!
Natuurlijk had dat ook alles te maken met het ongelooflijke team waar ik mee kon werken.

Seppe, de creative director van de shoot was al een goede vriend van me en we werkte vroeger samen in dezelfde kledingzaak. Datzelfde voorrecht had ik met Emmelie, de fotografe, in diezelfde winkel hadden wij ook even samengewerkt. Dan was er Charlotte, het model, ik had haar nog nooit gezien maar ze was erg geduldig met mijn eerste make-up zodat ik er even kon inkomen en op een of andere manier voelde het werken erg comfortabel met haar. Zowizo dat haar professionaliteit ook een beetje hielp.
In ieder geval, zeker een do-over waard. Ik hou van hun allemaal!

 

IMG_4472Shortly I would say, Enjoy these pictures!
So happy that Emmelie made me use a few for this blog, since they are made for her photo-portfolio.
I’d like to say to her, THANK YOU, THANK YOU, THANK YOU! ❤ 🙂

Kort zou ik zeggen, Geniet van deze foto’s!
Zo blij dat ik er enkele in de blog mocht zetten van Emmelie, sinds ze voor
foto-portfolio zijn gemaakt.
Bij deze zou ik haar even wil zeggen, DANK JE, DANKJE, DANKJE!
❤ 🙂

IMG_4488

 

A few pics in different styles
Changing make-up and clothes stays important if you want a great shoot

Enkele foto’s in verschillende stijlen
Het veranderen van make-up & kledij blijft nu eenmaal belangrijk
als je een goede shoot wil

IMG_4476IMG_4481At least I’d like to share my favorite picture of all.
What I love about it?
The elegance we managed to put in to this picture. Charlotte looks flawless! Her pose makes me want to become a model instanly! Her expression approaches me the most in this picture. It’s like art. Emmelie is a real artist in taking pictures. Seppe made the flowers look just right along with Charlotte’s pose he directed. And in the end, doesn’t the make-up look awesome??

Als laatste wil ik graag mijn favoriete foto van allemaal delen.
Wat ik er geweldig aan vind?
De elegantie die we in deze foto hebben kunnen steken. Charlotte ziet er foutloos uit. Haar pose maakt dat ik zelf meteen een model zou willen worden! Haar u
itstraling raakt me het meest in deze foto. Zoals kunst; Emmelie is een kunstenares in het nemen van foto’s. Seppe laat de bloemen juist uitkomen samen met de pose die hij in gedachte had voor Charlotte. En uiteindelijk, ziet de make-up er niet geweldig uit?

IMG_4470Love u Big time

(Do you want to see more of my fellow workers of this shoot? Instagram: @emmeliestaps , @seppecaeyers, @charlotteclaesen)

Gym

Sport is healthy.
With those words in my mind
I finally started going to the gym a few weeks ago. I decided to turn around my lifestyle and quess what? I loved it!
After a workout I feel so much better. I got lots of energie and feel way more happy!
If I had known that sports make u feel so alive, I’d started years ago!
And that, means a lot coming from me 😉

Ofcourse by changing my lifestyle, going to the gym wasn’t my only change.
From now on, I eat healthy too, proteins, proteins, proteins! Also I drink lots , lots of water. 3l a day and no alcohol anymore, at least for a while 😉

More soon!

Love u Big time

Sport is gezond.
Met die zin in mijn gedachte,
Ben ik eindelijk naar de fitness beginnen gaan enkele weken geleden.
Ik besliste mijn levensstijl helemaal om te gooien en raad eens? Ik hou er van!
Na het sporten voel ik me zoveel beter. Ik barst van energie en ik voel mezelf zoveel gelukkiger!
Als ik had geweten dat sporten je zo levendig doet voelen dan had ik jaren geleden gestart!

En dat betekent een hoop, als zelf ik het zeg 😉

Natuurlijk kwam er bij het veranderen van mij levensstijl buiten naar de fitness gaan meer bij kijken.
Vanaf nu eet ik ook gezond, proteïnen, proteïnen, proteïnen! Ook drink ik enorm veel water. Zo’n 3l per dag en geen alcohol meer.. althans voor een tijdje 😉

Snel meer!

 

Love u Big time

Let’s start a blog!!

Jup, Let’s start a blog was wat ik vandaag de hele dag dacht.
En kijk, hier is ie dan!

Ik ga mezelf ineens even kort voorstellen.
Ik ben Melanie, Mel voor de meeste. Een bijna 23 jarige blondine die van schrijven houdt.
Ik heb brede interesses en deze deel ik graag met iedereen die het leuk vind!
Het gaat van lifestyle naar fashion naar beauty naar books en nog veel meer…
Voor de rest woon ik in een rustig maar levendig dorpje met m’n paardjes aan huis, 2 grote duitse doggen; Hugo & Nicole en dan is er nog Billie de rosse kattin.
Meer over mij komen jullie vast snel te weten..

Ik hoop dat jullie net zoveel plezier gaan beleven aan deze blog als ik!

Love u Big time!

Yes, Let’s start a blog was what I’ve been thinking all day today.
And look, here it is!

Let me shortly introduce myself
My name is Melanie, Mel for most. I’m a almost 23 year old blonde who loves to write.
I love many things and I’d love to share them with everyone who likes it!
It’s going from lifestyle to fashion to beauty to books and many more…

Further, I live in a small village with my horses in the garden, 2 big great danes; Hugo&Nicole and then there’s Billie the cat.
I’m sure you will get to know me better soon…

Hope you will find this blog just as amusement as I do!

Love u Big time!
M